Gebruiksvoorwaarden van de website

Versie 1.0

De leuke koopjes, Gekke koopjes website gelegen aan leukekoopjes-gekkekoopjes.be is een auteursrechtelijk beschermd werk van Leuke koopjes, Gekke koopjes. Bepaalde functies van de Site kunnen onderhevig zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die op de Site worden geplaatst in verband met dergelijke functies.

Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels worden opgenomen door verwijzing in deze voorwaarden.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de site. DOOR IN TE LOGGEN OP DE SITE, BENT U ZICH AAN DE REGELS VOOR DEZE VOORWAARDEN EN U verklaart dat u de bevoegdheid en de capaciteit hebt om deze Voorwaarden aan te gaan. JE MOET MINSTENS 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. ALS U HET NIET EENS BENT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN EN/OF GEBRUIK DE SITE.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage sectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en ook de rechtsmiddelen voor u beschikbaar in het geval van een geschil te beperken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Generator Voor gebruiksvoorwaarden en de voorbeeld van het privacybeleid.

Toegang tot de site

Onder voorbehoud van deze voorwaarden. Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie om toegang te krijgen tot de Site uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die u in deze voorwaarden zijn goedgekeurd, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, huren, leasen, overdragen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; b) u mag geen afgeleide werken van, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren geen deel van de Site; c) u mag geen toegang krijgen tot de site om een soortgelijke of concurrerende website te bouwen; en d) behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, geplaatst of verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, tenzij anders aangegeven, is een toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de Site onderworpen aan deze Voorwaarden. Alle auteursrechten en andere merkgebonden kennisgevingen op de Site moeten worden bewaard op alle kopieën daarvan.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site te wijzigen, op te schorten of te staken met of zonder kennisgeving aan u. U hebt goedgekeurd dat het bedrijf niet aansprakelijk wordt gesteld aan u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de Site of enig onderdeel.

Geen ondersteuning of onderhoud. U stemt ermee in dat Het Bedrijf niet verplicht is om u enige ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Exclusief gebruikersinhoud die u mag verstrekken, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken en bedrijfsgeheimen, op de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van leveranciers van het bedrijf of het bedrijf. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden en toegang tot de Site u geen rechten, rechten of interesse in of intellectuele eigendomsrechten geven, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die in sectie 2.1 zijn uitgedrukt. Bedrijf en haar leveranciers behouden alle rechten die niet in deze voorwaarden worden toegekend.

Gebruikersinhoud

Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud": alle informatie en inhoud die een gebruiker naar de site verzendt. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud. U draagt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van uw gebruikersinhoud. U verklaart hierbij dat uw gebruikersinhoud niet in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik. U mag anderen niet vertegenwoordigen of impliceren dat uw gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt verstrekt, gesponsord of onderschreven door Het Bedrijf. Omdat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud, u zich blootstellen aan aansprakelijkheid. Bedrijf is niet verplicht om een back-up van gebruikersinhoud die u plaatst back-up; Ook kan uw gebruikersinhoud op elk moment worden verwijderd zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van uw eigen back-up kopieën van uw gebruikersinhoud als u dat wenst.

U verleent het bedrijf hierbij een onomkeerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie om te reproduceren, te distribueren, openbaar te maken en uit te voeren, afgeleide werken van andere werken op te nemen, op te nemen en anderszins uw gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren, en sublicenties van de voorgaande rechten toe te kennen, uitsluitend met het oog op het opnemen van uw gebruikersinhoud op de Site. Hierbij doet u onomkeerbaar afstand van claims en beweringen van morele rechten of toeschrijving met betrekking tot uw gebruikersinhoud.

Acceptabel gebruiksbeleid. De volgende termen vormen ons "Beleid voor acceptabel gebruik": U stemt ermee in de Site niet te gebruiken voor het verzamelen, uploaden, verzenden, weergeven of distribueren van gebruikersinhoud (i) die inbreuk maakt op enig recht van derden of enig intellectueel eigendom of eigendomsrecht; (ii) dat onwettig, intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreuk makend op de privacy van een ander, vulgair, lasterlijk, vals, opzettelijk misleidend, handelsmaker, pornografisch, obsceen, duidelijk beledigend, racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen welke groep of individu dan ook bevordert; iii) dat op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen; of (iv) die in strijd is met wet- en regelgeving of verplichtingen of beperkingen opgelegd door derden.

Bovendien stemt u ermee in om geen software te uploaden, verzenden of distribueren naar of via de Site om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (ii) ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van dubbel of ongevraagde berichten via de site verzenden; iii) de Site gebruiken om zonder hun toestemming informatie of gegevens over andere gebruikers te verzamelen, verzamelen of verzamelen; iv) zich te bemoeien met, te verstoren of een onnodige last te creëren voor servers of netwerken die op de Site zijn aangesloten, of de voorschriften, beleidsregels of procedures van dergelijke netwerken te schenden; v) proberen ongeoorloofde toegang tot de Site te krijgen, hetzij via wachtwoordmining of op een andere manier; (vi) het gebruik en het genot van de site van een andere gebruiker lastigvallen of verstoren; of (vi) software of geautomatiseerde agents of scripts gebruiken om meerdere accounts op de Site te produceren of om geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of query's naar de Site te genereren.

We behouden ons het recht voor om gebruikersinhoud te bekijken en/of passende maatregelen tegen u te nemen naar eigen goeddunken als u het beleid voor acceptabel gebruik of enige andere bepaling van deze Voorwaarden schendt of anderszins aansprakelijkheid voor ons of een andere persoon creëert. Dergelijke acties kunnen bestaan uit het verwijderen of wijzigen van uw gebruikersinhoud, het beëindigen van uw account in overeenstemming met sectie 8 en/of het rapporteren van u aan wetshandhavingsinstanties.

Als u Het Bedrijf feedback of suggesties geeft met betrekking tot de Site, wijst u hierbij aan het Bedrijf alle rechten in dergelijke feedback toe en stemt u ermee in dat het bedrijf het recht heeft om dergelijke feedback en gerelateerde informatie te gebruiken en volledig te benutten op elke manier die het passend acht. Het bedrijf behandelt alle feedback die u aan het bedrijf geeft als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom.

U stemt ermee in om het bedrijf en zijn functionarissen, werknemers en agenten onschadelijk te maken en te houden, inclusief kosten en honoraria van advocaten, van elke claim of eis van derden als gevolg van of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Site, (b) uw schending van deze Voorwaarden, c) uw schending van toepasselijke wet- en regelgeving of (d) uw gebruikersinhoud. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vergoeden, en u stemt ermee in om samen te werken met onze verdediging van deze claims. U stemt ermee in om geen zaken te regelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Het bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure wanneer het op de hoogte wordt gebracht ervan.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De site kan links bevatten naar websites en diensten van derden en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen toegang tot deze links en advertenties van derden als gemak voor u en controleert, keurt, controleert, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en dient daarbij een passend niveau van voorzichtigheid en discretie toe te passen. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de betreffende derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke sitegebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over gebruikersinhoud, erkent en stemt u ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen wordt verstrekt. U stemt ermee in dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een sitegebruiker, zijn wij niet verplicht om betrokken te raken.

U bevrijdt en ontslaat hierbij het Bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en wijst van, en hierbij afziet en afstaat, elk verleden, heden en toekomst geschil, claim, controverse, vraag, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die is ontstaan of ontstaat direct of indirect uit, of die direct of indirect betrekking heeft op , de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van California civil code section 1542 in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat hij in zijn of haar gunst bestaat op het moment van de uitvoering van de vrijlating, die, indien bekend door hem of haar, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk moet hebben beïnvloed."

Cookies en webbakens. Net als elke andere website, Leuke koopjes, gebruikt Gekke koopjes 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina aan tepasen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Google DoubleClick DART Cookie. Google is een van een externe leverancier op onze site. Het maakt ook gebruik van cookies, bekend als DART cookies, om advertenties te serveren aan onze site bezoekers op basis van hun bezoek aan www.website.com en andere sites op het internet. Bezoekers kunnen er echter voor kiezen om het gebruik van DART-cookies te weigeren door het privacybeleid van het Google-advertentie- en inhoudsnetwerk te bezoeken op de volgende URL - https://policies.google.com/technologies/ads

Onze reclamepartners. Sommige adverteerders op onze site kunnen cookies en webbeacons gebruiken. Onze advertentiepartners staan hieronder vermeld. Elk van onze advertentiepartners heeft zijn eigen privacybeleid voor hun beleid ten aanzien van gebruikersgegevens. Voor eenvoudigere toegang hebben we een hyperlink naar hun privacybeleid hieronder.

Disclaimers

De site wordt verstrekt op een "as-is" en "als beschikbaar" basis, en het bedrijf en onze leveranciers uitdrukkelijk af te wijzen alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, of uitdrukkelijk, impliciet, of wettelijk, met inbegrip van alle garanties of voorwaarden van merchantability, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genieten, nauwkeurigheid, of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen voldoet, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of dat deze accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal of veilig zal zijn. Indien de toepasselijke wetgeving garanties met betrekking tot de site vereist, zijn al deze garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus bovenstaande uitsluiting kan niet op u van toepassing zijn. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op hoe lang een impliciete garantie duurt, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zal het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn aan u of een derde partij voor verloren winsten, verloren gegevens, kosten van de aanschaf van vervangende producten, of indirecte, gevolgbelastende, voorbeeldige, incidentele, bijzondere of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen inzicht en risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover wettelijk toegestaan, ondanks alles wat in dit geval in het tegendeel is opgenomen, zal onze aansprakelijkheid aan u voor eventuele schade die voortvloeit uit of gerelateerd aan deze overeenkomst, te allen tijde worden beperkt tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollars (US $ 50). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting kan niet op u van toepassing zijn.

Termijn en beëindiging. Onder voorbehoud van deze sectie blijven deze voorwaarden volledig van kracht en van kracht tijdens het gebruik van de site. We kunnen uw rechten om de Site te allen tijde om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te gebruiken opschorten of beëindigen, ook voor elk gebruik van de Site in strijd met deze Voorwaarden. Na beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden worden uw account en het recht om toegang te krijgen tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan betekenen dat uw gebruikersinhoud die aan uw account is gekoppeld, wordt verwijderd uit onze live databases. Het bedrijf is u niet aansprakelijk voor de beëindiging van uw rechten op grond van deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten op grond van deze voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: secties 2 tot en met 2.5, sectie 3 en sectie 4 tot en met 10.

Auteursrechtbeleid.

Bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat gebruikers van onze site hetzelfde doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in het verwijderen van inbreukmakend materiaal en voor de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site onrechtmatig inbreuk maakt op het auteursrecht(en) in een werk en het vermeende inbreukmakende materiaal wilt laten verwijderen, moet de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (op grond van 17 U.S.C. § 512(c)) worden verstrekt aan onze aangewezen auteursrechtagent:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk(en) waarvan u beweert inbreuk te hebben gemaakt;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, de agent of de wet; En
  • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht dat naar verluidt is geschonden of dat u bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.

Houd er rekening mee dat, op grond van 17 U.S.C. § 512(f), elke onjuiste voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving automatisch onderwerpt de klagende partij aan aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten en advocaatkosten die door ons in verband met de schriftelijke kennisgeving en beschuldiging van schending van het auteursrecht.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan incidentele herzieningen en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt en/of door de wijzigingen op onze site prominent te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving van de in de aankondiging beschreven wijzigingen vormen. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden zullen van kracht zijn op de vroegste dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze bericht van kennisgeving van de wijzigingen op onze site. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn voor nieuwe gebruikers van onze site. Voortgezet gebruik van onze Site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en dat deze akkoorden gebonden zijn aan de algemene voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze arbitrageovereenkomst zorgvuldig. Het maakt deel uit van uw contract met Company en beïnvloedt uw rechten. Het bevat procedures voor verplichte bindende arbitrage en een class action ontheffing.

Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst die door het Bedrijf worden geleverd en die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, worden opgelost door bindende arbitrage op individuele basis op grond van de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures in het Engels gehouden. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, voorgangers in belang, opvolgers en toewijzingen, evenals alle geautoriseerde of onbevoegde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de Voorwaarden worden geleverd.

Kennisgeving eis en informele geschillenbeslechting. Voordat een van beide partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke Kennisgeving van Geschil naar de andere partij sturen waarin de aard en de basis van de vordering of het geschil en de gevraagde vrijstelling worden beschreven. Een kennisgeving aan het bedrijf moet worden verzonden naar: Beukenlaan 8, 3930 Hamont-Achel, België. Nadat de kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het bedrijf proberen de claim of geschil informeel op te lossen. Als u en het bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving oplossen, kan een van beide partijen een arbitrageprocedure beginnen. Het bedrag van een schikkingsvoorstel van een partij mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag van de uitspraak waarop een van beide partijen recht heeft, heeft vastgesteld.

Arbitrage regels. Arbitrage zal worden geïnitieerd via de American Arbitration Association, een gevestigde alternatieve geschillenbeslechting provider die arbitrage biedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is om te bemiddelen, komen de partijen overeen een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover deze regels in strijd zijn met de Voorwaarden. De AAA Consumer Arbitration Rules voor de arbitrage zijn online beschikbaar op adr.org of door te bellen naar de AAA op 1-800-778-7879. De arbitrage wordt uitgevoerd door één enkele, neutrale arbiter. Alle vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde uitspraak lager is dan tienduizend dollar (US $ 10.000,00) kan worden opgelost door middel van bindende niet-verschijning-gebaseerde arbitrage, op de optie van de partij op zoek naar verlichting. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning tienduizend dollar (US $ 10.000,00) of meer is, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de arbitrageregels. Elke hoorzitting zal worden gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u woont buiten de Verenigde Staten, en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen een redelijke kennisgeving van de datum, tijd en plaats van een mondelinge hoorzittingen. Elk vonnis over de uitspraak van de arbiter kan worden ingescheiden bij een bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een award toekent die groter is dan het laatste schikkingsvoorstel dat het bedrijf u heeft gedaan voorafgaand aan de inleiding van de arbitrage, betaalt het bedrijf u het grootste deel van de award of $ 2.500,00. Elke partij draagt haar eigen kosten en uitbetalingen die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor niet-appearance gebaseerde arbitrage. Indien arbitrage op basis van niet-verschijning wordt gekozen, wordt de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend gebaseerd op schriftelijke opmerkingen uitgevoerd; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage initieert. De arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen in, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Tijdslimieten. Als u of het bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageprocedure worden ingeleid en/of worden geëist binnen de verjaringstermijn en binnen elke termijn die is opgelegd op grond van de AAA-regels voor de relevante claim.

Autoriteit van arbiter. Als arbitrage wordt gestart, zal de arbiter beslissen over de rechten en passiva van u en het bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of verbonden met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties die elke vordering geheel of gedeeltelijk ontlenend zijn, toe te kennen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schade toe te kennen en om een niet-monetaire remedie of vrijstelling te verlenen die beschikbaar is voor een persoon krachtens de toepasselijke wetgeving, het AAA-reglement en de Voorwaarden. De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een beslissingsverklaring af waarin de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, worden beschreven. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om vrijstelling toe te kennen op individuele basis die een rechter in een rechtbank zou hebben. De toekenning van de arbiter is definitief en bindend voor u en het bedrijf.

Ontheffing van juryproces. DE PARTIJEN DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN GRONDWETTELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR DE RECHTER TE STAPPEN EN EEN PROCES TE HEBBEN VOOR EEN RECHTER OF EEN JURY, in plaats daarvan kiezen dat alle vorderingen en geschillen worden opgelost door arbitrage op grond van deze arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en goedkoper dan regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan een zeer beperkte beoordeling door een rechtbank. In het geval dat er een rechtszaak tussen u en het bedrijf in een staat of federale rechtbank in een zaak te ontruimen of af te dwingen een arbitrage award of anderszins, U en het bedrijf afzien van alle rechten op een jury proces, in plaats daarvan kiezen dat het geschil worden opgelost door een rechter.

Ontheffing van klasse- of geconsolideerde acties. Alle claims en geschillen in het kader van deze arbitrageovereenkomst moeten op individuele basis en niet op klassebasis worden gebeterd of geprocedeerd, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk of geprocedeerd worden met die van een andere klant of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid te bewaren, tenzij de wet anders vereist. Dit lid belet een partij niet om bij een rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze overeenkomst af te dwingen, een uitspraak van arbitrage af te dwingen of om een gerechtelijke of billijke vrijstelling te vragen.

Verbrekenbaarheid. Indien een deel of delen van deze arbitrageovereenkomst volgens de wet ongeldig of niet afdwingbaar zijn door een bevoegde rechtbank, dan is dit specifieke deel of deel van kracht en werking en wordt zij door de overeenkomst volledig van kracht en werking voortgezet en wordt de rest van de overeenkomst volledig van kracht en van kracht voortgezet.

Recht op kwijtschelding. Alle of alle rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst zijn uiteengezet, kunnen worden kwijtgescholden door de partij tegen wie de claim wordt ingediend. Een dergelijke ontheffing doet geen afstand van of heeft geen invloed op enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst.

Overleven van de overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst overleeft de beëindiging van uw relatie met het bedrijf.

Kleine Vorderingen Hof. Niettemin kan het voorgaande, of u of het Bedrijf een individuele vordering in kleine vorderingen rechtbank.

Emergency Equitable Relief. Hoe dan ook het voorgaande, kan een van beide partijen streven naar noodhulp voor een staat of federale rechtbank om de status quo in afwachting van arbitrage te handhaven. Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een afstand van andere rechten of verplichtingen uit hoofde van deze arbitrageovereenkomst.

Claims niet onderworpen aan arbitrage. Ondanks het voorgaande zijn claims van laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act en inbreuk op of verduistering van het octrooi, het auteursrecht, het handelsmerk of de bedrijfsgeheimen van de andere partij niet onderworpen aan deze arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de bovenstaande arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om voor de rechter te procederen, komen de partijen overeen zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Nederland County, Californië.

De site kan onderworpen zijn aan de Amerikaanse exportcontrolewetten en kan onderhevig zijn aan export- of importvoorschriften in andere landen. U stemt ermee in om geen technische gegevens uit de VS die zijn verkregen van het bedrijf of producten die dergelijke gegevens gebruiken, direct of indirect te exporteren, opnieuw uit te voeren of over te dragen, in strijd met de exportwetten of -voorschriften van de Verenigde Staten.

Bedrijf is gevestigd op het adres in sectie 10.8. Als u een inwoner van Californië bent, u klachten melden bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814 of telefonisch op (800) 952-5210.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en Het Bedrijf gebruikt elektronische middelen, of u de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat het bedrijf berichten op de Site plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) in om communicatie van het bedrijf in een elektronisch formulier te ontvangen; en (b) overeenkomen dat alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, aankondigingen, openbaarmakingen en andere mededelingen die het bedrijf u elektronisch verstrekt, voldoen aan elke wettelijke verplichting waaraan dergelijke mededelingen zouden voldoen als deze in een papieren schrijven zou staan.

Hele voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site. Het niet uitoefenen of handhaven van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden werkt niet als een afstand van dit recht of een bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, worden de andere bepalingen van deze Voorwaarden niet in de weg geschud en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zodanig te worden gewijzigd dat deze geldig en uitvoerbaar is voor zover wettelijk toegestaan. Uw relatie met bedrijf is die van een onafhankelijke aannemer, en geen van beide partijen is een agent of partner van de andere. Deze voorwaarden en uw rechten en verplichtingen hierin mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, en elke poging tot toewijzing, onderaanneming, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande is ongeldig. Het bedrijf kan deze Voorwaarden vrij toewijzen. De in deze voorwaarden vermelde voorwaarden zijn bindend voor de cession zij.

Je privacy. Lees ons privacybeleid.

Auteursrecht/handelsmerkinformatie. Auteursrecht ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van ons eigendom of eigendom van andere derden. Het is niet toegestaan om deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een dergelijke derde partij die eigenaar kan zijn van de Merken.

Contactgegevens

Adres: Beukenlaan 8, 3930 Hamont-Achel, België

E-mail: admin@leukekoopjes-gekkekoopjes.be

Contact Us

Contacteer Ons. We Helpen Je Graag.